คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ