รางวัลระดับชาติ

 
ขอแสดงความยินดี นายภรัณยู โอสถธนากร

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา

ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกได้รับโล่เกียรติคุณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับอาจารย์แพทย์ จากแพทยสภา

 
แสดงความยินดี นางสาวภัทรานิษฐ์ กิตติเชาวนันท์

เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกได้รับโล่เกียรติคุณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ จากแพทยสภา

 
แสดงความยินดี นฉพ.ยุรนันท์ ภูโทถ้ำ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนฉพ.ศุภกิตติ์ เวียนเสี้ยว นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (ศิษย์เก่าปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 1)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล "Health Emergency Response Outstanding Award: HERO Award" จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)...

 
แสดงความยินดี รศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์

เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสามของผู้รับทุนวิจัยพิเศษ ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ เพื่องานวิจัย COVID-19 ในปี 2563 จากบริษัท ลอรีอัล...

 
แสดงความยินดี อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

 
แสดงความยินดี ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

ได้รับรางวัล สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น จากกระทรวงแรงงาน ปี 2563

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2563 โดยมีวาระ 4 ปี

 
ข่าวน่ายินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

 
แสดงความยินดี ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ได้ผ่านการตรวจรับรองต่ออายุมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

 
ขอแสดงความยินดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562

 
แสดงความยินดี รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 
แสดงความยินดี รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" พุทธศักราช 2563 สาขา การแพทย์และสาธารณสุข จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

 
ข่าวน่ายินดี คลินิกเสริมความรู้เบาหวานและทักษะการดูแลตนเอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลการประกวด Thai Diabetes Education Award ประจำปี 2562 จากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน