ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกพร สุขโต