ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์นายแพทย์กิดากร กิระนันทวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์