ข่าวน่ายินดี แสดงความยินดีแก่ภาควิชาพยาธิวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verification

ข่าวน่ายินดี แสดงความยินดีแก่ภาควิชาพยาธิวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verification
ข่าวน่ายินดี แสดงความยินดีแก่ภาควิชาพยาธิวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verificationข่าวน่ายินดี แสดงความยินดีแก่ภาควิชาพยาธิวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verification
ข่าวน่ายินดี แสดงความยินดีแก่ภาควิชาพยาธิวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verificationข่าวน่ายินดี แสดงความยินดีแก่ภาควิชาพยาธิวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verificationข่าวน่ายินดี แสดงความยินดีแก่ภาควิชาพยาธิวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verification
ข่าวน่ายินดี แสดงความยินดีแก่ภาควิชาพยาธิวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verificationข่าวน่ายินดี แสดงความยินดีแก่ภาควิชาพยาธิวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verificationข่าวน่ายินดี แสดงความยินดีแก่ภาควิชาพยาธิวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verification
 
     ขอแสดงความยินดีแก่ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verification สถาบัน Westgard QC ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้าน Quality Control และ Six Sigma ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ดำเนินการโดย Mr.Sten Westgard บุตรชายของ Mr.James Westgard ผู้ริเริ่ม Westgard Rules ของงานควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ทั่วโลกยอมรับและยึดถือในการติดตามควบคุมคุณภาพของทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ รศ.พญ.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบประกาศนียบัตรห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา อาคาร 1 และ ผศ.พญ.พิมพรรณ กิจพ่อค้า รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบประกาศนียบัตรห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 
      เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล