แจ้งงดให้บริการชั่วคราว คลินิกพิเศษจิตเวชนอกเวลาราชการ

วันที่ 22, 29 - 31 ธันวาคม 2560 - วันที่ 1 - 2 มกราคม 2561

 
แจ้งงดให้บริการชั่วคราว คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

 
ประกาศ วันเปิด-ปิด บริการช่วงวันหยุดของ วันที่ 5 และ 10 ธันวาคม 2560

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pages