General Activities

 
ประชุมวิชาการ ENT Inter-University Conference

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
เยี่ยมทีมแพทย์อาสาและหน่วยบริการร่วมการแพทย์ที่สนามหลวง

 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

 
กิจกรรม Road Show โครงการสรรหานักรังสีการแพทย์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559  ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

 
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 813 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

 
กิจกรรม Faculty Hours “Upcoming Technology and Life from 2016 to 2025”

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน)

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ โถงสมเด็จพระราชบิดา อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริเวณท้องสนามหลวง

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริเวณท้องสนามหลวง

 
งานสื่อสารองค์กรเยี่ยมชมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 
ACHD Excellent Center

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 816 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การอบรมวิชาการทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อ้วนแล้ว หวานแล้ว ลดได้แน่ ด้วยอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1