You are here

General Activities

 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำที่บ้านแบบครบวงจร”

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการทอดผ้าป่าดวงตา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ (TQA) ปี 2559-2560

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
อบรมเว็บไซต์ เรื่อง “การลง Content ขั้นสูง ให้เหมาะสมสำหรับ Mobile Device”

 เมื่อวันที่ 4 และ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 317 และ 318 ชั้น 3  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
รามาธิบดี จัดงาน “วันพยาบาลสากล”

เนื่องในวันพยาบาลสากล วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี

 
กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี 2559

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559  ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดนครนายก  วันที่ 29 เมษายน  2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ...

 
นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ “รักษ์สีน้ำ...เพื่อสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1

 
การประกวด RAMA Hand Hygiene Dance

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้และเครื่องมือการจัดการความรู้ Knowledge Management & Tools

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 617 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

 
การอบรมระยะสั้นหลักสูตรนิติเวชศาสตร์และกฎหมายทางการแพทย์สำหรับแพทย์ภูมิภาค ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรโภชนบำบัด รุ่นที่ 27

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียนฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 อาคาร 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages