General Activities

 
คณะฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพ (EdPEx) ประจำปี 2559

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 611  ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
พิธีทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 15  กรกฎาคม  2559 ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
บรรยายพิเศษ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
10+ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 5

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 910 อาคารเรียนและปฏบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง / ความปลอดภัยในผู้ป่วย (FMEA & Risk Management for Patient Safety)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรม อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 36

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 910ABC  ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
เสวนาวิชาการ Coffee Talk Series เรื่อง เชื้อดื้อยาปัญหาแห่งชาติ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล

วันที่ 12  กรกฎาคม  2559 ณ ห้อง 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนด้านการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
R2R Club

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
อบรม “สื่อ Social Media เพื่องานสื่อสารองค์กร”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ธรรมบรรยาย และโครงการทอดผ้าป่าดวงตา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ละครเวที “รามาดราม่า ครั้งที่ 9” เรื่อง สองภพ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล