คณะฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายอัษฎาวุธ อาษาวงค์ พยาบาลห้องผ่าตัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

คณะฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายอัษฎาวุธ อาษาวงค์ พยาบาลห้องผ่าตัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ นายอัษฎาวุธ อาษาวงค์ พยาบาลห้องผ่าตัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์   
ณ วัดเขาน้อย จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559