อบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำ Net Promoter Score (NPS) และ SERVQUAT มาใช้ในการรับฟังลูกค้า”

อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำ Net Promoter Score (NPS) และ SERVQUAT มาใช้ในการรับฟังลูกค้า
อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำ Net Promoter Score (NPS) และ SERVQUAT มาใช้ในการรับฟังลูกค้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำ Net Promoter Score (NPS) และ SERVQUAT มาใช้ในการรับฟังลูกค้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำ Net Promoter Score (NPS) และ SERVQUAT มาใช้ในการรับฟังลูกค้า
 

 งานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำ Net Promoter Score (NPS) และ SERVQUAT มาใช้ในการรับฟังลูกค้า โดย ผศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายและประธานเปิดการอบรม  
          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี