R2R CLUB จัดบรรยายให้ความรู้

R2R CLUB จัดบรรยายให้ความรู้
R2R CLUB จัดบรรยายให้ความรู้R2R CLUB จัดบรรยายให้ความรู้
R2R CLUB จัดบรรยายให้ความรู้R2R CLUB จัดบรรยายให้ความรู้
 
     สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายให้ความรู้ R2R CLUB เรื่อง “ความพึงพอใจของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีต่อโครงการวิจัยในงานประจำ Routine to Research Project : R2R” โดย คุณสุวิชชา เทพลาวัลย์ หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร และเรื่อง “โครงการพัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลเพื่อโครงการวิจัยประสิทธิภาพการรักษาและการติดตามผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น” โดย อ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากรรามาธิบดีให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้
      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย ชั้น 3  อาคารวิจัยและสวัสดิการ