พิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะฯ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมในพิธี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ  หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1