You are here

General Activities

 
งานปฐมนิเทศพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล

เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุมอารี  วัลยะเสวี

 
อบรม, เชิงปฏิบัติการ, ถอดบทเรียน

ในระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 255 ณ ห้องประชุม 517 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  สู่รั้วรามาธิบดี

เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม  2558  ณ ห้องประชุมอารี  วัลยะเสวี

 
ประชุมกลุ่มโครงการ 1 : 20

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 810 A ชั้น8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย  

 
พิธีเปิดร้าน Rama Health Shop

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ชั้น2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการ “รามาไอดอล ปีที่ 2”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก  

 
โครงการ “รามาร่วมใจต้านภัยเบาหวาน” ครั้งที่ 1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงราก”

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages