You are here

General Activities

 
ประชุมเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี” (1:20)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

 
การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม

 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมถ์ อำเภอน้ำปาด และโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมและปรึกษาหารือด้านความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล

เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.ฯ) และผู้ตรวจประเมินรางวัล

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การประชุมเพื่อดำเนินการจัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ศึกษาดูงานระบบ Call Center บริษัท AIS จำกัด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะถอดบทเรียนและบันทึกความรู้ปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้”

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
กิจกรรม Road Show เพื่อรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล ปี 2559

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages