General Activities

 
โครงการอบรม “การพัฒนากลไกการควบคุมภายใน”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 810 B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
วันเบาหวานโลก

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด”

เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานกิจกรรม conveyor bridge บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขาบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
 บรรยาย “ความรู้ใหม่สำหรับโรคสะเก็ดเงิน”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2559  ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธาณรัฐประชาธิบไตยติมอร์-เลสเต

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ หน่วยตรวจเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ธรรมบรรยายและทอดผ้าป่า

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
กิจกรรม “ธ สถิต ในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

 
โครงการ “เยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี” ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559

วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

 
โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support

เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2559  ณ ห้องบรรยาย 3 – 4  ชั้น 3  อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Research Camp ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 422 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี