โครงการอบรม “การพัฒนากลไกการควบคุมภายใน”

โครงการอบรมการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน
โครงการอบรมการพัฒนากลไกการควบคุมภายในโครงการอบรมการพัฒนากลไกการควบคุมภายในโครงการอบรมการพัฒนากลไกการควบคุมภายใน
 

 งานบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมโครงการ “การพัฒนากลไกการควบคุมภายใน” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีคุณปฏิภาณ แซ่หลิ่ม หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรอบรม
          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 810 B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี