พิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
     ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพ่อของแผ่นดิน 
      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา