การสัมมนามาตรฐานระบบสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทย (THFM) ครั้งที่ 2

การสัมมนามาตรฐานระบบสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทย (THFM) ครั้งที่ 2
การสัมมนามาตรฐานระบบสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทย (THFM) ครั้งที่ 2 การสัมมนามาตรฐานระบบสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทย (THFM) ครั้งที่ 2
การสัมมนามาตรฐานระบบสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทย (THFM) ครั้งที่ 2การสัมมนามาตรฐานระบบสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทย (THFM) ครั้งที่ 2การสัมมนามาตรฐานระบบสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทย (THFM) ครั้งที่ 2
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหงชาติ (NECTEC) และบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลสู่มาตรฐานระดับสากล  จัดงานสัมมนามาตรฐานระบบสนับสนุนโรงพยาบาลในประเทศไทย The 2nd Thailand Healthcare  Facility  Management Excellence Seminar (THFM) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ         เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับระบบสนับสนุนการแพทย์ โดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์ปาฐก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้   

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ