สัปดาห์เภสัชกรรม 2559 Episode III

สัปดาห์เภสัชกรรม 2559 Episode III
สัปดาห์เภสัชกรรม 2559 Episode III สัปดาห์เภสัชกรรม 2559 Episode III สัปดาห์เภสัชกรรม 2559 Episode III
 

 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2559 Episode III ร่วมกับสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีคุณพัชรินทร์ สุวรรณกุฎ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม กล่าวรายงาน 
          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์