โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 9

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 9
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 9
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 9โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 9โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 9
 

 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี จัดโครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 9 ขึ้น โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำคณะฯ นำอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี เดินทางไปยังสถานที่สำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ คุณกัญจนา ศิลปอาชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และศิษย์เก่าในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง 
          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559