ความสำเร็จและรางวัล

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา อังสนันท์สุข

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี

ผู้ได้รับ “รางวัลตำรารามาธิบดี ประจำปี 2566”

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย สิมะโรจน์

ในโอกาสรับรางวัล Moral Awards 2022 รางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดี ควรค่าแก่การยกย่อง ประเภทบุคคลจิตสาธารณะ

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

ที่ได้รับโล่สามศร เครื่องหมายเกียรติยศ สำหรับบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
แสดงความยินดี รศ. พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล และศ.คลินิก พญ.กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ

ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง

 
ขอแสดงความยินดี

รางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ  กิจกรรม MDCU Medical Tournament 2023

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1210(A) ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานที่มีวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ  HALL 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญนันท์ ใบสมุทร

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “DMSc Award ประจำปี 2566” ประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข