ความสำเร็จและรางวัล

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพร ตรีพงษ์กรุณา

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี นางสาววรรณรัตน์ พวงมาลัย

เนื่องในโอกาสได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกรวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง...

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานุกูล

ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2567-2568

 
ขอแสดงความยินดี อาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 21 วาระ พ.ศ. 2567-2569

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี

ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดชมรมเบาหวานดีเด่น ประจำปี 2566

 
ขอแสดงความยินดี ศ.เกียรติคุณ น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชารังสีวิทยาและตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธา...

 
ขอแสดงความยินดี นศพ.นันทิชา รัศมีไพฑูรย์ และนศพ.ชเนตนันท์ กิตติธร

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย (ประเภทบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาแพทย์)