แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วาสนภ วชิรมน

ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี พลเรือตรีสรรชัย เลิศวีระศิริกุล พลอากาศตรีปรีชา เฉลยภาพ

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ (พลเรือตรี) กองทัพอากาศ (พลอากาศตรี)

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี

ในโอกาสรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

 
แสดงความยินดี

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน

ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา อังสนันท์สุข

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี

ผู้ได้รับ “รางวัลตำรารามาธิบดี ประจำปี 2566”

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย สิมะโรจน์

ในโอกาสรับรางวัล Moral Awards 2022 รางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดี ควรค่าแก่การยกย่อง ประเภทบุคคลจิตสาธารณะ

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

ที่ได้รับโล่สามศร เครื่องหมายเกียรติยศ สำหรับบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
แสดงความยินดี รศ. พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล และศ.คลินิก พญ.กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ

ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง

Pages