You are here

ความสำเร็จและรางวัล

 
ข่าวน่ายินดี คลินิกเสริมความรู้เบาหวานและทักษะการดูแลตนเอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลการประกวด Thai Diabetes Education Award ประจำปี 2562 จากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิบูลย์ บุญสร้างสุข

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัลลิยา ธรรมประทานกุล และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ข่าวน่ายินดี โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับการรับรองมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) มาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล

 
แสดงความยินดี นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562

 
ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง President of Asia pacific Society of Human Genetics ตั้งแต่ปี 2019-2021

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 
ขอแสดงความยินดี รศ. นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ

เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

 
ข่าวน่ายินดี

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
ขอแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล

รับประทานรางวัลเกียรติยศ "พิฆเนศวร" ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ สาขารางวัล

 
ขอแสดงความยินดี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

 
ขอแสดงความยินดี อ. ดร. นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน

ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการ Digital Health Technical Advisory Group ของ World Health Organization

 
ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 
แสดงความยินดี ศ. พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์

ได้รับรางวัล Distinguished Activity Award จาก World Sleep Society

Pages