You are here

ความสำเร็จและรางวัล

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุดา สุธีรศานต์ และรองศาสตราจารย์ ร.อ. นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์ และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ นักกีฬารามาธิบดี คว้าเหรียญจากการแข่งขันกีฬา ขุนเลเกมส์
ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 24-31 พ.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ขอแสดงความยินดีแก่ นายจเร ทั่งโต

เนื่องในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ของกระทรวงสาธารณสุข

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงเจียมจิตร ตปนียากร

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุตินธร ศรีพระประแดง

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร ผศ. ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล ผศ. นพ.ปวิน นำธวัช ผศ. นพ.นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิรวัฒน์ อุตตมะกุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ข่าวน่ายินดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านมาตรฐานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

 
ข่าวน่ายินดี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านมาตรฐานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

 
ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ได้รับรางวัลในโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages