ความสำเร็จและรางวัล

 
ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.วรรณชาย เกียรติกุลวิวัฒน์ นพ.วิศรุต เจริญพันธุ์ ศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ และรศ. ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ 

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช

เนื่องในโอกาสที่ สภามหวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อนุมัติให้ดำรงตำหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

 
แสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการต้นกล้ารามาธิบดี

ที่ได้รับรางวัลในงาน International Medical Student Conference 2023

 
แสดงความยินดี แพทย์หญิงเสาวณีย์ เกิดดอนแฝก

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

 
ขอแสดงความยินดี

รางวัลล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2566

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ เรือโท นายแพทย์จุมพล วิลาศรัศมี ร.น.

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ขั้นที่ 2 

 
แสดงความยินดี นายเพลงรบ ฐิติกุลดิลก

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส....

 
แสดงความยินดี ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์

ในโอกาสได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นบุคคลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๕

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รศ. ดร. ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์

ในโอกาสได้รับรางวัล Innovative Teaching Award

 
แสดงความยินดี

ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วาสนภ วชิรมน

ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี พลเรือตรีสรรชัย เลิศวีระศิริกุล พลอากาศตรีปรีชา เฉลยภาพ

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ (พลเรือตรี) กองทัพอากาศ (พลอากาศตรี)

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์