You are here

ความสำเร็จและรางวัล

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พอพล โรจนพันธุ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รศ. ดร.บุษยา ฤกษ์อำนวยโชค

ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย วาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิรดา วิทูรพณิชย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตติยา วัชโรทยางกูร

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ข่าวน่ายินดี บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลองค์กรยอดเยี่ยม (Corporate Excellence Award) ประจำปี 2019 จาก Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA)

 
ขอแสดงความยินดี

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ข่าวน่ายินดี

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในฐานะองค์กรดีเด่น ด้านรณรงค์สังคมไทย ลด ละ เลิก บุหรี่ ที่จัดโดยสมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

 
ขอแสดงความยินดี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล คุณากร

เนื่องในโอกาสได้รับดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

 
ขอแสดงความยินดี นางสาวภัทรานิษฐ์ กิตติเชาวนันท์

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อารักษ์ วิบุลผลประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณภัทร อังคธัญกุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิดา ลิ้มสุวรรณ

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Pages