You are here

ความสำเร็จและรางวัล

 
ขอแสดงความยินดีแก่ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
 
ขอแสดงความยินดีแก่ บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร ผศ. ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล ผศ. นพ.ปวิน นำธวัช ผศ. นพ.นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุตินธร ศรีพระประแดง

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิรวัฒน์ อุตตมะกุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
ข่าวน่ายินดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านมาตรฐานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

 
ข่าวน่ายินดี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านมาตรฐานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

 
ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ได้รับรางวัลในโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร.เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ

ได้รับตำแหน่ง นายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2562-2563

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพจน์ อภิญญาชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร วิจิตพาวรรณ

ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสได้รับรางวัลผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ประจำปี 2561

 
ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 14

ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 สาขาแพทยศาสตร์

 
ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102–104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 
ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ 2562-2564

Pages