แสดงความยินดี อาจารย์ชไมพร โนนศรีชัย

เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

 
แสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ ตันรัตนากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรัณ สุภัทรพันธ์

ได้รับคำสั่งแต่ตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุชาติ อินทรประสิทธิ์

เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

 
แสดงความยินดี อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

 
แสดงความยินดี รศ. พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทวัฒนา

ตัวแทนประเทศไทยด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์และการทำวิจัยที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัล The Asean-US Science Prize for Women 2020

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

ได้รับรางวัล สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น จากกระทรวงแรงงาน ปี 2563

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดิษยา รัตนากร

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

 
แสดงความยินดี

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2563 โดยมีวาระ 4 ปี

Pages