เกณฑ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ

เกณฑ์ที่ฉีดวัคซีนได้ และเกณฑ์ควรชะลอการฉีดวัคซีน...

 
แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ผู้ป่วยตับเรื้อรังระยะสุดท้าย ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว และผู้ป่วยรอปลูกถ่ายอวัยวะทุกอวัยวะ

 
การรับประทานยา favipiravir ยาต้านไวรัสโควิด-19

โดย เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการตรวจหาโควิด-19 (COVID-19) กรณีมีความเสี่ยงสูง

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2092-7222 ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

 
คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการตรวจหาโควิด-19 (COVID-19) กรณีมีความเสี่ยงต่ำ

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2092-7222 ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

 
วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19

ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
10 STEPS กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ

อย่าออกจากบ้าน งดไปโรงเรียน หรือที่ทำงาน และอย่าให้ใครมาเยี่ยม ทิ้งระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ...

 
6 หน้ากาก ตัวไหนเอาอยู่

โดย รศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สู้โควิด ฝึกหายใจ ฟื้นฟูปอด

โดย อ. นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สร้างสุขอนามัยที่ดี

ลดการแพร่กระจายของ COVID-19