COVID-19: HOME ISOLATION  

COVID-19 รู้เพื่อรอด

You are here

 
QR code สำหรับท่านที่ได้รับการดูแลแบบ Home Isolation ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

กลุ่ม Line ทีมแพทย์และพยาบาล คำแนะนำการปฏิบัติแยกตัวที่บ้าน แบบสอบถามสุขภาพใจ การวัดอุณหภูมิและการใช้เทอร์โมมิเตอร์ การวัดออกซิเจนปลายนิ้ว คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผ...