คำถามฮิตวัคซีนโควิด-19

หากได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 แต่ตรวจไม่พบเชื้อ จะรับวัคซีนเข็มที่ 2 ได้หรือไม่...

 
Self Isolation

ผู้ป่วยแบบไหนที่สามารถแยกกักตัวที่บ้าน อาการแบบไหนที่ต้องรีบติดต่อแพทย์ ...

 
ทำไมตรวจโควิด-19 หลายครั้งกว่าจะเจอ

ตรวจหาเชื้อเร็วเกินไป เพราะเชื้อใช้ระยะเวลาฟักตัวในร่างกาย 2-14 วัน

 
ใครที่ต้องตรวจโควิด-19 เร็วที่สุด?

ผู้ที่พูดคุยกับผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกผู้ป่วยโควิด-19 ไอ จามรด โดยไม่มีการป้องกัน

 
ติดโควิด-19 ฉีดวัคซีนได้หรือไม่?

ผู้ที่เคยเป็นโควิด-19 มาก่อน ไม่มีผลอันตรายเพิ่มขึ้นจากการรับวัคซีน

 
การดื่มสุรา ฆ่าโควิด-19 ได้จริงหรือไม่?

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

 
นั่งรถตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำไมต้องใส่แมสก์

เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งกระจายออกไปในวงกว้าง เพื่อลดการรับเชื้อทางจมูกและปาก

 
ภาวะ ISRR กับวัคซีนโควิด-19

ปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับความเครียดจากการฉีดวัคซีน

 
เรื่อง วัคซีน COVID-19 ป้องกันได้แค่ไหน ?

ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล