COVID-19 รู้เพื่อรอด

COVID-19: INFORMATION  

You are here

 
ผลกระทบระยะยาวของโควิด-19 (Long COVID)

คือ ผลกระทบระยะยาวของการเป็นโควิด-19 โดยยังมีอาการผิดปกติมากกว่า 4 สัปดาห์ มักพบในผู้ที่ป็นโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงตั้งแต่ต้น

 
วัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA COVID-19 vaccine)

เป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์เอ็มอาร์เอ็นเอที่กำกับการสร้างโปรตีนหนามของไวรัสซาร์ส-โควี-2

 
 ปอดอักเสบกับโรคโควิด 19 แตกต่างหรือเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

โดย รศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำความเข้าใจ อาการแพ้วัคซีนโควิด-19

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โควิด-19 กลายพันธุ์​ อันตรายไหม?

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ตรวจ COVID-19 รู้ผลในหนึ่งวัน

โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ความเหมือนและความแตกต่าง COVID-19 กับ ไข้หวัดใหญ่

เป็นการติดเชื้อของระบบการหายใจ มีอาการแสดงคล้ายกันตั้งแต่ไม่อาการ อาการเล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรงมากจนเสียชีวิต

 
ระยะการระบาดของ COVID-19

ขณะนี้การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย อยู่ในระยะที่ 2 กระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ได้เตรียมมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เข้าสู่ระยะที่ 3 หรือชะลอให้เข้าสู่ระยะที่...

 
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เชื้อที่เป็นสาเหตุ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส (SARS) โดยมีต้นตอของเชื้อมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ทำให้เกิดโรค...

 
ประเทศกลุ่มเสี่ยง COVID-19 (Affected areas of COVID-19)

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563)

 
ประกาศ เรียน ผู้มารับบริการสำหรับท่านที่มีประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของ COVID-19

หรือไกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงป็นโรคดังกล่าว ให้ท่านป้องกันการแพร่เชื้อและสวมหน้ากากอนามัย