ขอเรียนเชิญผู้สนใจเจ้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Medical Education: Journal club

สามารถเก็บหน่วยกิตด้านการศึกษาได้ครั้งละ 1 หน่วยกิต

 
การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ Blended Learning

วันที่ 6 มิถุนายน  2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ TRANSFORMATIVE LEARNING: COMMUNICATION BETWEEN THE GENERATIONS

วันที่ 28 สิงหาคม  2566 ณ ห้อง 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ Outcome-based Curriculum Development

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณห้อง 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่านสมัครขอรับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ MUPSF

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอารีย, คุณอาณดา โทร. 0-22-1-1736 คุณปารณีย์

 
การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Courese ประจำปี 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ห้อง 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
COLORS THROUGH THE LENS  PERSONAL FILTER - EMOTIONS

1-31 พฤษภาคม 2566 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2

 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 21 "พี่พบน้อง...เพื่อนพ้องพบกัน"

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00-16.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีอำลาอาจารย์นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๓) ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๖ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

 
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๖ (ศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๓)

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๑ อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Research Camp (Online-IV) ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านทาง Zoom Meeting