การประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในโรงเรียนแพทย์ไทย “เรียนรู้การวัดผลจากโรงเรียนแพทย์ชั้นนำทั้ง 2 แห่ง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมแผนรับมือในอนาคต”