บัดนี้ การปรับปรุงพื้นที่ได้แล้วเสร็จไปบางส่วน ทางหน่วยตรวจรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา จึงขอแจ้งย้ายกลับมายังชั้น 1 อาคาร 1 ตามเดิม ซึ่งได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19...

post: 21/10/2015
 
เรียนผู้ใช้บริการทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจะทำการปิดพื้นที่

บริเวณทางออกอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพื่อปรับปรุงพื้นทางออก ในระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2558

post: 20/10/2015
 
ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

post: 09/10/2015
 
นิทรรศการวันโรคสะเก็ดเงิน

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00-15.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1

post: 01/10/2015
 
รายการปลดล็อคสมองเสื่อม

ทุกวันจันทร์ เวลา 20.30 - 21.00 น. ทางสถานีรามาแชลแนล true visions 50, HD 571

post: 29/09/2015
 
ขอเชิญร่วมงาน โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 8 "วันหลอดเลือดอุดตันโลก"

ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

post: 29/09/2015
 
แจ้งปิดทางเดินภายในอาคาร 1 ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2558 เป็นต้นไป 

post: 22/09/2015
 
งาน Global Handwashing Day 2015

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณโถงใต้อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1

post: 22/09/2015
 
ประกาศ “แนวทางปฏิบัติการให้ประวัติการรักษาพยาบาลกรณีจำเป็นเร่งด่วน พ.ศ. 2558”

เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

post: 21/09/2015
 
เรียนผู้ใช้บริการและบุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดี

จะทำการปิดทางสัญจรส่วนกลางของอาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2558 จนถึงโครงการปรับปรุงอาคาร 1 จะแล้วเสร็จ

post: 15/09/2015