รางวัลทั่วไป

 
แสดงความยินดี นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านบริการ ปี 2564

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงณัฐสินี อธินาถรัตนพงศ์
ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงวิไล ธนสารอักษร

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์พิเศษ

 
ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับ "รางวัลตำรารามาธิบดี ประจำปี 2565"

รศ. พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล ภาควิชาจักษุวิทยา และรศ. นพ.พิชัย อิฏฐสกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์
รศ. นพ.พิเชฐ เติมสารทรัพย์ รศ.สุพรรณี ธรากุล
 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลลดา ครุฑศรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรพล ปัญญาปิง ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. แพทย์หญิงนลินี จงวิริยะพันธุ์

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก