ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์