แสดงความยินดี

ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำปี 2563 ประเภท "อาจารย์แพทย์"

 
แสดงความยินดี อาจารย์ชไมพร โนนศรีชัย

เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

 
แสดงความยินดี

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ ตันรัตนากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรัณ สุภัทรพันธ์

ได้รับคำสั่งแต่ตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุชาติ อินทรประสิทธิ์

เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดิษยา รัตนากร

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

 
แสดงความยินดี

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ มาลาธรรม และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

Pages