รางวัลทั่วไป

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รศ. ดร. ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์

ในโอกาสได้รับรางวัล Innovative Teaching Award

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วาสนภ วชิรมน

ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี พลเรือตรีสรรชัย เลิศวีระศิริกุล พลอากาศตรีปรีชา เฉลยภาพ

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ (พลเรือตรี) กองทัพอากาศ (พลอากาศตรี)

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา อังสนันท์สุข

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี

ผู้ได้รับ “รางวัลตำรารามาธิบดี ประจำปี 2566”

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

ที่ได้รับโล่สามศร เครื่องหมายเกียรติยศ สำหรับบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
แสดงความยินดี รศ. พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล และศ.คลินิก พญ.กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ

ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง

 
ขอแสดงความยินดี

รางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2566