รางวัลทั่วไป

 
ขอแสดงความยินดี ศ.เกียรติคุณ น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชารังสีวิทยาและตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น

 
ขอแสดงความยินดี ทีม Everyday ชื่อแผนธุรกิจ : Beyond plan to be true

ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดแผนธุรกิจศิษย์มหิดล (Alumni Biz Plan 2024)

 
ขอแสดงความยินดี ทีม แพทย์น้อย 5 คน ชื่อแผนธุรกิจ : 1 แผน 2 รุ่น

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแผนธุรกิจศิษย์มหิดล (Alumni Biz Plan 2024)

 
ขอแสดงความยินดี ผศ. นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ และศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร

ในโอกาสได้รับรางวัลครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี

ในโอกาสได้รับรางวัล Mahidol University's Top 1% Researcher 2024 จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี

ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี นางสาวนันทิยา พวงทอง

ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “ครูดีเด่น” ประจำปี 2567 และได้รับรางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติ” ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น

 
ขอแสดงความยินดี นศพ.ชลธิชา นพมณีจำรัสเลิศ

ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2567

 
ขอแสดงความยินดี ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทวิชาการ/วิจัย ประจำปี 2566

 
ขอแสดงความยินดี นายเพลงรบ ฐิติกุลดิลก

ที่ได้รับรางวัล ผู้ประกาศข่าวภาษามือยอดเยี่ยม THE IDOL AWARDS 2023