ขอแสดงความยินดี รศ. พญ.ชนิกา ศรีธรา และรศ. นพ.ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ