แสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พัญญู พันธ์บูรณะ