สานหัวใจทำความดี สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แก่ประชาชน 6,400 ราย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

แจ้งจองวัคซีน ได้ทาง RAMACOVID CallVaccine โทร. 0-2078-9078 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ในเวลา 08.00-15.00 น. (วัคซีนมีจำนวนจำกัด)

 
ประกาศ เปิดฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 7-30 มิถุนายน 2564 เข็มที่ 1 เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเท่านั้น เข็มที่ 2 แก่ผู้ที่มีนัดหมายเดิม

 
สถานการณ์ COVID-19 ยังไม่ผ่านไป...ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กัน

ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา จากวิกฤต COVID-19 ขอขอบคุณบุคลากรทุกคน ขอบคุณ...ที่อยู่ด้วยกัน ขอบคุณ...ที่ร่วมฝ่าฟัน ขอบคุณ...ที่ยอมเหนื่อย ขอบคุณ...ที่ไม่ได้กลับบ้าน ขอบคุณ...ที่สู้ไปด้วยก...

 
เรียนผู้รับบริการตรวจ COVID-19 โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง แจ้งผลตรวจ COVID-19

หากท่านไม่ได้รับแจ้งผลภายใน 48 ชั่วโมง ติดต่อหมายเลข 09-1774-6226 ทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น.

 
สารจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้มีจำนวนของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว
 
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง พบบุคลากรของคณะฯ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
ตรวจโควิด-19 ที่คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARIC)

ให้บริการเฉพาะกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มเสี่ยง มีอาการ กลุ่มเสี่ยง ไม่มีอาการ ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ที่ไม่ขึ้นกับความเสี่ยง ผู้ที่มาตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์ไปต่างประเทศ และผู้ที่ต้องการใ...

Pages