General Activities

 
งานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 และงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโซน A ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน"

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
bogie 99 rama running challenge

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง bogie 99 rama running challenge ขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559

 
อบรมข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
งานพัฒนาคุณภาพงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เชื่อมโยงหลักแนวคิด 3P สู่การถ่ายทอดสื่อวิดีทัศน์”

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 318 (2) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
R2R CLUB

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
กิจกรรมเดินขบวนบุปผชาติสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ค่ายโรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก (JIA Camp) ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ณ ห้อง 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดสารชีวภาพและสารเคมีหกรั่วไหล” (Biological and Chemical Spill Kit)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้อง 708AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
งานมุทิตาจิต ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี