General Activities

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ (TQA) ปี 2559-2560

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
อบรมเว็บไซต์ เรื่อง “การลง Content ขั้นสูง ให้เหมาะสมสำหรับ Mobile Device”

 เมื่อวันที่ 4 และ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 317 และ 318 ชั้น 3  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
รามาธิบดี จัดงาน “วันพยาบาลสากล”

เนื่องในวันพยาบาลสากล วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี

 
กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี 2559

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559  ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดนครนายก  วันที่ 29 เมษายน  2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ...

 
นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ “รักษ์สีน้ำ...เพื่อสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1

 
การประกวด RAMA Hand Hygiene Dance

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้และเครื่องมือการจัดการความรู้ Knowledge Management & Tools

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 617 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

 
การอบรมระยะสั้นหลักสูตรนิติเวชศาสตร์และกฎหมายทางการแพทย์สำหรับแพทย์ภูมิภาค ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรโภชนบำบัด รุ่นที่ 27

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียนฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 อาคาร 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
งานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 และงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโซน A ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน"

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์