General Activities

 
Mass Meeting

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
KM Day

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
พิธีมอบรางวัล มหิดลทยากร ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 
โครงการ “รวมพลัง ผูกพัน สร้างสรรค์…แพทย์รามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
แถลงข่าว การจัดการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Lotus suites 3-4 ชั้น22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดลในเครือข่ายมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ หน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ระดับหลักสูตร AUN-QA

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 905 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
Oncomine Seminar : Applications Of Nest-Generation Sequencing In Oncology

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม