General Activities

 
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 357

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 356

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

 
ประชุมโครงการสำรวจข้อมูลบัณฑิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทางของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 617 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดูงาน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง รามา-ศิริราช

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ฝ่ายการคลัง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 
ธรรมบรรยาย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
เปิดห้องปฏิบัติการใหม่ “ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 5 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
ใช้ไอทีอย่างปลอดภัย พวกเราสบายใจ คนไข้ได้รับความคุ้มครอง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
อบรมวิชาการ Comprehensive Otolaryngology Head & Neck Surgery Course และการสอบผลวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี