ความสำเร็จและรางวัล

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงณัฐสินี อธินาถรัตนพงศ์
ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงวิไล ธนสารอักษร

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์พิเศษ

 
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง

 
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลลดา ครุฑศรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรพล ปัญญาปิง ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์
รศ. นพ.พิเชฐ เติมสารทรัพย์ รศ.สุพรรณี ธรากุล
 
สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลมณีเมขลา ประจำปี 2565
สาขารางวัลสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ และให้ความรู้การแพทย์ดีเด่น จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
 
ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับ "รางวัลตำรารามาธิบดี ประจำปี 2565"

รศ. พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล ภาควิชาจักษุวิทยา และรศ. นพ.พิชัย อิฏฐสกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์