ประจำปี ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.