You are here

รายละเอียดเพิ่มการสอบสัมภาษณ์ โควตา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระบบมหิดลรับตรง (โควตา  โครงการพิเศษ)   ปีการศึกษา 2557  
ดำเนินการ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์  / ตรวจร่างกาย    
1.ผู้ผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ส่ง ใบยืนยันสอบสัมภาษณ์  พร้อม ใบสมัคร ฯ กับระบบมหิดลรับตรงและหลักฐานที่กำหนด   ( สำเนา : บัตรประชาชน / ปพ.1 /ใบผลคะแนน ONET , GAT , PAT1 ,PAT2 )       โดยด่วน  ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557   ไปยัง  
 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    
   270 ถนน พระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                                                              (วงเล็บที่มุมซองล่าง ขวามือ ว่า   ยืนยันการสอบสัมภาษณ์ )      
2.รายงานตัว ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์     วันที่ 14  พฤษภาคม  2557   
ตรวจสอบรายชื่อ  เลขที่นั่งสอบ  ตามประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย ระบบมหิดลตรง  หลักสูตร พบ. ประจำปีการศึกษา 2557 ที่โถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม
เวลา 08.00 - 08.20 น.   รายงานตัว หน้า ห้อง 621 ชั้น 2  อาคารเรียนรวม  เตรียมเอกสาร ฉบับจริง เพื่อให้ตรวจสอบ กับ เอกสารหลักฐานการสมัคร ที่ส่ง มายืนยันการเข้าสอบ ฯ ล่วงหน้าแล้ว    
เวลา 08.30 -11.30 น.  ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ 
 ** เตรียมรูปถ่ายชุดนักเรียน/นักศึกษา หน้าตรง ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 3 รูป  และอุปกรณ์เครื่องเขียน    ( สามารถ นำอุปกรณ์เครื่องเขียน  เอกสารต่าง ๆ กระเป๋า /เป้   สัมภาระส่วนตัวทุกอย่าง  เข้าห้องสอบได้ ) 
3.  กรอกข้อมูลทำเวชระเบียน online ล่วงหน้า  ที่ http://med.mahidol.ac.th/mr    ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม    (อัตราค่าตรวจร่างกาย 600 บาท + ค่าเจาะเลือด 300 – 600 บาท  )    
ตรวจร่างกาย วันที่ 14 พฤษภาคม  2557  เวลา 13.00 น  ที่  หน่วยสวัสดิการสุขภาพรามาธิบดี   zone G  ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  
4.สอบสัมภาษณ์   วันที่ 19  พฤษภาคม  2557   
เวลา 08.00 - 08.20 น. รายงานตัว หน้า ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์  พร้อมส่งหนังสือยืนยันการเข้าศึกษา (แบบ พบ- กสพท -57-03) ก่อนการสอบสัมภาษณ์ฯ     
สอบสัมภาษณ์   เวลา 08.30 11.00 น. 
เวลา 13.00 น. นักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน ประชุมพร้อมกัน ที่ ห้อง 810 AB  
กรณีสอบสัมภาษณ์ซ้ำ  จะแจ้งเป็นรายบุคคล ทันทีในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557  ภายในช่วงบ่ายและจะดำเนินการ   วันที่ 20  พฤษภาคม  2557   เวลา 08.00 - 12.00 น.   
                ผู้ไม่ส่งหนังสือตอบรับการสัมภาษณ์  ไม่เข้าทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์   ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์  ไม่ตรวจร่างกาย และไม่ส่งหนังสือยืนยันการเข้าศึกษาฯ  จะถือว่าสละสิทธิ์ การสอบคัดเลือก ระบบมหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2557
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
หมายเลขโทรศัพท์  02-2011289 , 20-2011644  , 02-2011053 ****
เอกสารประกอบ :