ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสี ประจำปีการศึกษา 2557

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

         โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีในสาขาวิชาการพยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพ เข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลรังสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗