แสดงความยินดี รองศาสตราจราย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น