ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน