คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านนวัตกรรม Thailand Quality Class Plus: Innovation (TQC Plus: Innovation) ประจำปี 2564"